Gegevens:

Categorie:
Geloof
Geplaatst:
20 november 2015, om 10:08 uur
Bekeken:
477 keer
Aantal reacties:
5
Aantal downloads:
231 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"re: De Ware Islam"


De Ware Islam

Ethics and Commandments
of Prophet Mohammad
(Peace be upon him) in wars

- Don't kill a woman - Don't cut a tree
- Don't kill an infant - Don't kill a child
- Don't kill a patient - Don't kill an old man
- Don't treach - Don't kill a monk
- Don't demolish a temple - Don't abuse a corpse
- Don't slaughter an animal except for eating - Don't destroy a building
- Fulfill covenants - Treat captives well and feed them
- Don't force anyone to be a Muslim - Forgive those who give up

re: De Ware Islam

>

als dit het is, dan doe ik het beter

if this is it, then i do it better

>

do not use money for evil, do not be dependent, do not lie, do not withheld information, do not 
steal, do not omit to be generous, do not take life, do not omit to be respectful, do not harm 
(physically as well as mentally), do not use force

gebruik geld niet voor slecht, wees niet afhankelijk, lieg niet, onthoud informatie niet, steel 
niet, laat niet na vrijgevig te zijn, neem leven niet, laat niet na respectvol te zijn, beschadig 
niet (zowel lichamelijk als geestelijk), gebruik geweld niet

ame ameReageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.


Reacties:

>>>>>

I totally agree the creator did not design man to lead man, he gave us a conscience as a guide do determine right from wrong, if humans used their inbuilt guide well there would be no need for leaders. I totally get you now

Ik ben het helemaal eens de schepper heeft mens niet ontworpen om mens te leiden, hij gaf ons een bewustzijn als een gids om goed van slecht te bepalen, als mensen hun ingebouwde gids goed zouden gebruiken zouden er geen leiders nodig zijn. Ik begrijp je nu helemaal

>

:) good, thanks for your patience

:) goed, bedankt voor je geduld

Geplaatst op: 2015-11-21 17:37:50 uur

>>>>>

I percieve the problem lies not in the religion, but in the people who claim to adhere to its teachings, they do not practice the beauty of their leader's teachings!

Ik neem waar dat het probleem niet in de religie ligt, maar in de mensen die claimen diens leer aan te hangen, zij voeren de schoonheid van hun leider's leer niet uit!

>

there should not have been any leader or leaders at all

er zou helemaal geen leider of leiders geweest moeten zijn

>>>>>

By leader I refer to prophet mohammad, any way your piece is enlightening

Met leider bedoel ik profeet mohammed, hoe dan ook je stuk is verhelderend

>

i know and he (peace be upon him) came in a time of need, but if people just had lived righteously a leader or leaders would not have been necessary at all, what i am saying is that we at all times should prevent the emergency situation such that leaders will never be necessary again

ik weet het en hij (vrede zij met hem) kwam in een tijd van nood, maar als mensen gewoon rechtvaardig geleefd hadden dan zouden een leider of leiders helemaal nooit nodig geweest zijn, wat ik zeg is dat wij ten alle tijden de noodsituatie zouden moeten voorkomen zodat leiders nooit weer nodig zullen zijn

Geplaatst op: 2015-11-21 14:01:54 uur

correctie / correction :

tot slot, het laatste (en eerste punt) over de benutting van 'geld', profeet mohammed (vrede zij met hem) heeft de rente vervloekt, ik ga nog een stap verder en vervloek de winst, winst is harram, we zouden alleen moeten helpen tegen kostprijs

finally, the last point (and the first point) about the utilization of 'money' prophet mohammad (peace be upon him) has cursed the interest, i go yet a step further and curse the profit, profit is harram, we should only help against cost price

Geplaatst op: 2015-11-21 09:20:08 uur

>>>>>

thanks for the supplement

>

prophet mohammad (peace be upon him) has a sword in his name standing, he do has maybe lived his whole life with battle, and if there is now something where i substantially differ then it is in first instance at that point, live without battle - leef zonder strijd - thereby i absolutely do not condone the taking of life and eating of animals also not in times of war, allah has provided enough alternatives to not have to lower yourself through the taking of (animal)life then comes there also yet once the point that he (prophet mohammad - peace be upon him -) actually only has spoken for males and not sufficient for females, what actually also lies in the extend of that you should not be dependent, and thus should take your life and faith in own hands, whether you now are a female or male thereby have we thanks to that free will the possibility to multiply (after sex) as well as take away (after suicide) our life, both free wills are also by allah given to us, thus also if we well thought through want to use those then allah has given us that possibility, i am not saying i am anti life or pro dead, but yes that people are themselves responsible for his/her own life and the multiplication and ending thereof also i state in these commandments not that you per se must worship god, must be faithful, or may make no images, i let people free, i do state that you musd not publicly provocate, insult, bore or bully, just like that you may not publicly make love (whether you are gay, lesbian or hetero sexual) finally, the last point (and the first point) about the utilization of 'money' prophet mohammad (peace be upon him) has cursed the interest, i go yet a step further and curse the profit, profit is harram, we should only work against cost price the consequence is that as soon as money is not spent to excess and 'war shit' (everything what has to do with poison of the devil, killing, harming, violance, destruction, suppression, exploitation, fear sowing, etc.­) and as soon as people only and just are going to help (thus stop working, purely preform prestine deed en thus no excess or too less) shall the people, faithful or not, come to peace, and the joke is then that where i started with, live without battle, really reli is possible

ame ame

Geplaatst op: 2015-11-20 22:43:37 uur

>>>>>

Dankje voor de aanvulling

>

het is niet alleen een aanvulling, profeet mohammed (vrede zij met hem) heeft een zwaard in zijn naam staan, hij heeft misschien wel zijn hele leven met strijd geleefd, en als er nu iets is waar ik wezelijk verschil dan is het in eerste instantie op dat punt, leven zonder strijd - live without battle - daarbij keur ik het nemen van leven en eten van dieren absoluut niet goed ook niet in tijden van oorlog, allah heeft voldoende alternatieven geboden om je niet te hoeven verlagen door het nemen van (dieren)leven, dan komt er ook nog eens het punt dat hij (profeet mohammed - vrede zij met hem -) eigenlijk alleen voor mannen heeft gesproken en niet voldoende voor de vrouwen, wat eigenlijk ook in het verlengde ligt van dat je niet afhankelijk zou moeten zijn, en dus je leven en lot in eigen handen zou moeten nemen, of je nu een vrouw of man bent, daarbij hebben we dankzij die vrije wil zowel de mogelijkheid ons eigen leven te vermeerderen (na seks) danwel af te nemen (na zelfmoord) beiden vrije willen zijn ook door allah aan ons gegeven, dus ook als we die weldoordacht willen benutten dan heeft allah ons die mogelijkheden gegeven, ik zeg niet dat ik anti-leven ben of pro-dood, maar wel dat men zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen leven en het vermeerderen en be-eindigen daarvan, ook stel ik in deze geboden niet dat je perse god moet aanbidden, gelovig moet zijn, of geen afbeeldingen mag maken, ik laat mensen vrij, ik stel wel dat je niet publiekelijk moed gaan provoceren, beledigen, vervelen of pesten, net zoals dat je niet publiekelijk met elkaar mag gaan vrijen (of je nu homofiel, lesbienne of heterofiel bent) tot slot, het laatste (en eerste punt) over de benutting van 'geld', profeet mohammed (vrede zij met hem) heeft de rente vervloekt, ik ga nog een stap verder en vervloek de winst, winst is harram, we zouden alleen moeten werken tegen kostprijs, het gevolg is dat zo gauw geld niet meer besteed wordt aan overdaad en 'oorlogsshit' (alles wat met het gif van de duivel, doden, beschadigen, geweld, vernieling, onderdrukking, uitbuiting, angstzaaierij, etc. te maken heeft) en zo gauw mensen enkel en alleen nog gaan helpen (dus stoppen met werken, uitsluitend zuiverdaad plegen en dus geen overdaad of onderdaad) zullen de mensen, gelovig of niet, tot rust komen, en de grap is dan dat waar ik mee begon, leven zonder strijd, daadwerkelijk egt mogelijk is

ame ame

Geplaatst op: 2015-11-20 15:01:31 uur